Správy

Vestník č. 134/2010 – 15.7.2010


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Užšia súťaž.
Druh zákazky: Práce.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Obec Víťaz
IČO: 00327981
Víťaz 111, 082 38 Víťaz
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Trnavská 70 821 02 Bratislava 2
Kontaktná osoba: Šoková Dagmar
Mobil: +421 903731202 +421 903731202
Telefón: +421 517911306 +421 517911306
Fax: +421 517493580
E-mail: engelsro@yahoo.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL): http://www.obecvitaz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.obecvitaz.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iný predmet činnosti
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva
I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Regenerácia obce Víťaz
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
a) Stavebné práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Obec Víťaz
NUTS kód:

SK041.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Víťaz, ktorá bude pozostávať z: SO 01 Verejné priestory obce Víťaz, SO 02 Námestie – kostol, SO 03 chodník, SO 05 Verejné osvetlenie, SO 07 Autobusová zastávka
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233161-5 45233161-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233142-6 45233142-6 45233160-8 45233160-8 45213315-4 45213315-4
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt.
Od: 480 000,0000 Do: 513 400,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 12
ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky

Viazanosť ponuky požaduje zabezpečiť verejný obstarávateľ zábezpekou vo výške 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur) spôsobom uvedeným v § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ak bude skupina dodávateľov úspešným uchádzačom, musí vytvoriť právny vzťah z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno.
opis osobitných podmienok: Poistenie proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu stavebného diela, ktoré bude objednávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy. Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie, že: “strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť”.
III.2. Podmienky účasti
III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa § 26 ods. 1, 2, resp. ods. 3, 4 , alebo § 128 zákona č. 25/2006 Z. z.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. § 27 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Záujemca môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť § 27 ods. 2, 3, zákona č. 25/2006 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): § 27 ods. 1 písm. d) podmienkou účasti záujemcu je výška obratu 2 000 000 EUR spolu za posledné 3 hospodárske roky v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Záujemca túto podmienku preukazuje na samostatnom liste čestným vyhlásením, podpísaným štatutárnym zástupcom.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami (referenčné listy) o uspokojivom vykonaní stavebných prác. Potvrdenia (referenčné listy) musia byť originál, alebo úradne osvedčené kópie a musia obsahovať ceny, miesto a lehotu uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak objednávateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí objednávateľ. Ak to nie je možné vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení. Za práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, verejný obstarávateľ bude akceptovať len realizáciu prác viažucich sa na predmet zákazky. § 28 ods. 1 písm. g) – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. § 29 – Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, alebo záujemcom, môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné doklady osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcami, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušných certifikátov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): 2 referenčné listy, každý referenčný list musí byť v hodnote min. 350 000,- EUR s DPH.
III.3. Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Druh postupu
IV.1.1. Druh postupu

Užšia súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
Predpokladaný počet dodávateľov: Hodnota.
Hodnota: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Podľa súčtu bodov za všetky hodnotené kritériá zrealizovaných zákaziek uvedených v referenčných listoch v EUR s DPH rovnakého alebo podobného charakteru ako je stručný opis predmetu zákazky (uvedený v bode II. 1.5.) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov. Referenčný list musí byť originál, alebo úradne osvedčená kópia, a musí obsahovať ceny, miesto a lehotu uskutočnenia prác a zhodnotenie uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak objednávateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí objednávateľ. Ak to nie je možné vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení. Za práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, verejný obstarávateľ bude akceptovať len realizáciu prác viažucich sa na predmet zákazky. Akceptované budú zákazky nad 350 000 EUR s DPH. Záujemca predloží referenčné listy na každú zákazku samostatne a k nim krycí list so súčtom zákaziek v EUR s DPH. 1. Celková hodnota platných referencií. Verejný obstarávateľ spočíta celkovú hodnotu platných referencií predložených záujemcom. Záujemca s najvyššou hodnotou platných referencií získa 50 bodov a ostatným záujemcom budú pridelené body nasledovne: celková hodnota platných referencií daného záujemcu delené najvyššou hodnotou platných referencií krát 50. 2. Celkový počet platných referencií. Verejný obstarávateľ pridelí jeden bod za každú platnú referenciu. Záujemca s najvyšším počtom platných referencií získa 50 bodov a ostatným záujemcom budú pridelené body nasledovne: počet platných referencií záujemcu delené najvyšším počtom platných referencií krát 50. Pri každom hodnotenom záujemcovi sa získané body v jednotlivých hodnotených kritériách sčítajú. Podľa súčtu bodov za všetky hodnotené kritériá sa zostupne zostaví poradie záujemcov od najvyššieho po najnižší súčet bodov, pričom na prvom mieste sa umiestni záujemca s najvyšším súčtom bodov za všetky kritériá. V prípade, ak viacero záujemcov získa rovnaký súčet bodov, na lepšom mieste sa umiestni záujemca s vyšším počtom bodov v kritériu č. 1 – Celková hodnota platných referencií. Verejný obstarávateľ zašle prvým piatim záujemcom s najvyšším súčtom bodov výzvu na predkladanie ponúk.
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena.

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3. Administratívne informácie
IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

57/2010
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 27. 8. 2010. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Áno.
cena: 10,0000 Mena: EUR
Podmienky a spôsob úhrady: V hotovosti do pokladnice verejného obstarávateľa – Obec Víťaz alebo prevodným príkazom do peňažného ústavu Dexia Banka a.s., č. ú. 8814348002/5600, variabilný symbol bude IČO záujemcu, špecifický symbol: 2010057.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 5. 8. 2010. Čas: 10.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
Dátum a čas: 13. 8. 2010
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 10. 9. 2010. Čas: 10.00 h.
Miesto: Obecný úrad Víťaz, 082 38 Víťaz 111 – miestnosť starostu
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukážu na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Regionálny operačný program, Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
VI.3. Ďalšie informácie
1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti po predložení dokladu o úhrade za súťažné podklady. 2. Záujemcovia predkladajú žiadosti v slovenskom jazyku v originálnom vyhotovení, poštovým stykom, alebo osobne v pracovných dňoch od 09.00 h do 12.00 h. Verejný obstarávateľ bude akceptovať žiadosť o súťažné podklady aj faxom, alebo e-mailom, ale súčasne ju záujemca doručí poštou, alebo osobne. Za dátum predloženia žiadosti sa bude považovať prvé doručenie. 3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní doručí záujemca v uzavretom obale v jednom originálnom vyhotovení (verejný obstarávateľ doporučuje záujemcom predložiť 1 neoverenú kópiu žiadosti o účasť) s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu s označením: „Regenerácia obce Víťaz, ŽIADOSŤ O ÚČASŤ – NEOTVÁRAŤ!” poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu Šoková Dagmar, Trnavská 70, 821 02 Bratislava 2. Uchádzač v žiadosti o účasť uvedie kontaktné údaje: tel. č., fax, e-mail. Verejný obstarávateľ bude posudzovať iba doklady záujemcu (splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní), ktoré budú predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu v čase, v ktorom sa zúčastňuje na verejnom obstarávaní. Doklady doporučuje verejný obstarávateľ pevne zviazať, očíslovať a parafovať štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou štatutárnym zástupcom. 4. Zmluvu o dielo uzavrie verejný obstarávateľ len v prípade kladného výsledku vykonania administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov. 5. Záujemca musí v referenčných listoch, prípadne v preukázaných obratoch uviesť finančnú hodnotu v EUR. Ak je v referenčnom liste uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do referenčného listu ručne perom (prepočet kurzom uvedenej meny k mene euro, platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Platný kurz na prepočet uvedenej meny do meny na vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom NBS v uvedený deň. Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. 6. Skupina dodávateľov sa riadi § 31 zákona č. 25/2006 Z.z. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané, je do 31.03.2011.
VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia
11. 7. 2010

Reklamy

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: